Fundacyjna przychodnia weterynaryjna w Warszawie - skontaktuj się

Przychodnia Weterynaryjna Centrum Zdrowia Zwierząt to placówka, w której otaczamy kompleksową opieką wszystkie czworonogi potrzebujące wsparcia medycznego oraz mentalnego. Nasza lecznica weterynaryjna to profesjonalny ośrodek oferujący wiele usług medycznych, takich jak: profilaktyka zwierzątdermatologia weterynaryjna czy badania laboratoryjne zwierząt.

Mają Państwo pytania związane z przebiegiem leczenia lub inne wątpliwości?  Zapraszamy do kontaktu z naszą przychodnią.

Statut Fundacji Centrum Zdrowia Zwierząt im. Mateusza Jakuba Jandy

Tekst jednolity z dnia 05.05.2014 r.

Statut fundacji

Centrum Zdrowia Zwierząt im. Mateusza Jakuba Jandy
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Centrum Zdrowia Zwierząt im. Mateusza Jakuba Jandy, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Straż dla Zwierząt w Polsce zwanym dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jacka Kukulskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Narbutta 4 lok. 10 w dniu 19 czerwca 2013r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
 2. Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

 1. Fundacja używa okrągłej pieczęci przedstawiającej misia z apteczką dookoła którego widnieje pełna nazwa Fundacji Centrum Zdrowia Zwierząt im. Mateusza Jakuba Jandy.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

Celami Fundacji są:

 1. Utworzenie jednolitej sieci ratownictwa dla zwierząt uczestniczących w wypadkach komunikacyjnych oraz zwierząt z terenów dotkniętych kataklizmami
 2. Leczenie i profilaktyka zdrowia zwierząt
 3. Wspomaganie organizacji rządowych i pozarządowych w leczeniu i profilaktyce ochrony zdrowia zwierząt
 4. Ochrona zdrowia zwierząt
 5. Działanie na rzecz wzrostu aktywności i osobistego zaangażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz ochrony zdrowia zwierząt
 6. Upowszechnianie wiedzy o zdrowiu zwierząt oraz kształtowanie postaw zgodnych z duchem ustawodawstwa krajowego i unijnego
 7. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz zdrowia zwierząt

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli
 2. Rzecznictwo interesów zwierząt marginalizowanych społecznie
 3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą
 4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
 5. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie szybkiego reagowania na zgłoszenia dotyczące wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt
 6. Współdziałanie z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie udzielania pomocy weterynaryjnej
 7. Prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt towarzyszących między innymi poprzez propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji tych zwierząt oraz przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt
 8. Prowadzenie działalności propagandowej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych szeroko pojętej problematyce ochrony zdrowia zwierząt
 9. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji zgodnych z celami Fundacji
 10. Popieranie prac naukowo – badawczych, których celem jest ochrona zdrowia zwierząt
 11. Wspieranie schronisk dla zwierząt
 12. Działalność szkoleniową, organizowanie konferencji, spotkań, wykładów oraz warsztatów w zakresie ratownictwa weterynaryjnego i udzielania pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach
 13. Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe
 14. Udzielanie pomocy finansowej oraz merytorycznej placówkom niosącym pomoc zwierzętom

§ 9

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 2. Fundacja dla osiągnięcia swych celów może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie:
  • Działalność weterynaryjna – PKD 2007 – 75.00.Z
  • Wydawanie gazet, książek, czasopism i pozostałych periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 2007 – 58.1
  • Chów i hodowla zwierząt – PKD 2007 – 01.4
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 2007 – 47.19.Z
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 2007 – 47.99.Z
  • Działalność portali internetowych – PKD 2007 – 63.12.Z
  • Działalność agencji reklamowych – PKD 2007 – 73.11.Z
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 2007 – 82.30.Z
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 2007 – 85.59.B
  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 2007 – 96.09
 3. Fundacja może zatrudniać pracowników oraz wolontariuszy

 

Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

Majątek Fundacji stanowi:

 • wpłacony przez Fundatora wkład pieniężny w wysokości 2.100,00 (dwa tysiące sto) złotych, z którego kwota w wysokości 1.100,00 (jeden tysiąc sto) złotych stanowi fundusz założycielski, a kwota w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) złotych przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • majątek trwały przekazany przez fundatora w postaci:
  • stołu operacyjnego,
  • lamp bakteriobójczych,
  • stołów zabiegowych,
  • komputerów,
  • wirówki laboratoryjnej,
  • analizatora moczu,
  • ssaka uniwersalny,
  • pulsoksymetru,
  • lampy operacyjno-zabiegowej,
  • aparatu EKG,
  • narzędzi operacyjno-zabiegowych,
  • mebli medycznych,
  • samochodu marki Peugeot Bipper,
  • a także mienie nabyte w toku działalności Fundacji.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji
 5. prowadzenia działalności gospodarczej.

Dochody Fundacji są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych.

§ 12

 1. dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 13

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywanie ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Władze Fundacji.

§ 14

 1. Władzami fundacji są:
  1. Rada Fundacji,
  2. Zarząd Fundacji.

 

Rada Fundacji.

§ 15

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 16

 1. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu osób, w tym co najmniej 3 osoby zatwierdzone przez Fundatora. Opinia Fundatora jest w tej kwestii wiążąca.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani też pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa jak również podległości wynikającej ze stosunku pracy lub służby.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania, śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.
 4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i vice-przewodniczącego.
 5. Rada Fundacji działa zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę.

§ 17

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Zwołanie Rady Fundacji następuje w formie, która zagwarantuje skuteczne powiadomienie (mail, telefon, poczta, inne) jej członków na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. Posiedzenie Rady Fundacji powinno zostać zwołane nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 18

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 8. Podejmowanie innych decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych organów Fundacji.

§ 19

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji.

§ 20

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa, vice-Prezesa oraz Sekretarza Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady.
 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
 6. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Przewodniczącego Rady Fundacji,
 7. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 8. śmierci członka.

§ 21

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu w formie, która zagwarantuje skuteczne powiadomienie (mail, telefon, poczta, inne) jej członków na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§ 22

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezesa Zarządu.

 

Zmiana Statutu

§ 23

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 3. Uchwała o zmianach w statucie Fundacji musi być zatwierdzona przez Radę Fundacji bezwzględną ilością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

Likwidacja Fundacji.

§ 24

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną ilością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje Rada Fundacji.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz Fundatora.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.